ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - GDPR
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - GDPR

 

Opća načela zaštite osobnih podataka

 • LUKOIL Croatia d.o.o. , ( u daljnjem tekstu: LUKOIL ) poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

 • LUKOIL-ov informatički sustav i poslovne aplikacije zaštićene su sukladno najboljim praksama i standardima vodećih svjetskih proizvodača. Logičkim i fizičkim pristupom komponentama sustava upravlja se sukladno primjenjivim standardima, a korisnike se redovito obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka. 

 • Način obrade i svrha prikupljanja osobnih podataka ovise o vrsti poslovnog odnosa temeljem kojeg ih prikupljamo. U svojem poslovanju podatke obrađujemo zakonito i transparentno te je obrada ograničena samo u svrhu za koju su podaci prikupljeni i obrađuju se samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu. Osobne podatke korisnika čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost osobnih podataka korisnika također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup osobnim podacima korisnika imaju isključivo ovlaštene osobe LUKOIL-a i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

 • U slučaju neslaganja načinom zaštite osobnih podataka u LUKOIL-u., molimo vas da ne koristite našu stranicu ili ne navodite svoje osobne podatke. Sve promjene vezane uz zaštitu osobnih podataka (GDPR), LUKOIL-a javno ćemo objaviti na našoj web stranici: www.lukoil.hr

 

Zaštita osobnih podataka

 • Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

 • Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

 • LUKOIL Croatia d.o.o. prikuplja i obrađuje samo osnovne osobne podatke o korisnicima koji su nužni za izvršavanje zakonskih obveza, odnosno onih koji su pribavljeni u sklopu vlastitih poslovnih aktivnosti, te se obvezuje zaštititi osobne podatke svih sadašnjih i budućih korisnika sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

 • Svi osobni podaci korisnika naših usluga strogo se čuvaju i dostupni su samo radnicima kojima su potrebni za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka, a koji su u obvezi čuvati njihovu tajnost.

 

Izjava o povjerljivosti

 • Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice. LUKOIL Croatia d.o.o. obvezuje se da neće bez izravne suglasnosti dati osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima gdje je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

 • Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 • Člankom 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EC 2016/679) - GDPR propisano je da je voditelj zbirke dužan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i njegove službene kontakt podatke učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.


Kontakt podaci:

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Dunja Ćavar, specijalist ljudskih resursa

Adresa: Capraška 6, 10000 Zagreb
OIB: 84740716328
telefon: +385 1 6999 300
Adresa e-pošte: szop@lukoil.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama: od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

 • Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 39.  Opće uredbe o zaštiti podataka (EC 2016/679) - GDPR.

 • Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.


Zakon i propisi

 • Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01,76/10, 85/10, 05/14),

 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18),

 • Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 105/04),

 • Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 139/04).

 

Propisi EU

 • Konvencija 108 Vijeća Europe – Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05),
 • Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 – Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05),

 • Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća– Direktiva o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka,

 • Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća– Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija

  Interni akti

  • Politika zaštite osobnih podataka Društva LUKOIL Croatia d.o.o.

  • Pravilnik o zaštiti, prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka,

  • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

  • Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

  • Izjave o povjerljivosti i privatnosti

  • Privola korisnika za obradu osobnih podataka

  • Privola korisnika za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe

  • Zahtjev korisnika za pristup podacima

  • Zahtjev korisnika za ispravak podataka

   

   Preuzimanje dokumenata

  • Privola korisnika za obradu osobnih podataka
  • Privola korisnika za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe
  • Zahtjev korisnika za pristup podacima
  • Zahtjev korisnika za ispravak podataka 
  • PRIVOLA KORISNIKA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
  • PRIVOLA KORISNIKA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE
  • ZAHTJEV KORISNIKA ZA PRISTUP PODACIMA
  • ZAHTJEV KORISNIKA ZA ISPRAVAK PODATAKA